Evrostok: elite european stock

this domain

for sale

and it's no joke!